Disclaimer


Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Steehouwer ContainerService is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Steehouwer ContainerService of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Steehouwer ContainerService.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
 
Steehouwer ContainerService
Leen Ventestraat 5
3056 PL Rotterdam 
 
Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Steehouwer ContainerService geen controle heeft. Steehouwer ContainerService draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.


      Telefoon: 010 - 260 22 32
      Mobiel: 06 - 52 73 1400